پایگاه اینترنتی فانکیوسکجالب است بدانید غول بزرگ استراتوسفر دو برابر بلند تر از مجسمه آزادی است. طبیعت شناسانی در جستجو های خود به کمک ابزار لیزری موفق به کشف"هیپریون" به ارتفاع 115،5متر شدند. دانشمندان به منظور اندازه گ

بروز شده : چهارشنبه 15 آذر 1402
لینک دوستان