پایگاه اینترنتی فانکیوسکمی توان گفت: تغییر لباس ملی زنان و مردان ایرانی یکی از مهم ترین قدم های تهاجم فرهنگی غرب بود. گرچه زنان مسلمان ایرانی از دوره قاجاریه دچار نابسامانی فرهنگی در زمینه پوشاک شدند. چنانچه استفاده کردن از برخی مدهای غربی در زیر چادر و در اندرونی از دوره ناصرالدین شاه و با سفر شاه به اروپا و روسیه رواج گرفت. البته برخی از این مدهانه در غرب و نه در روسیه ر واج داشت بلکه صرفا هوس های شاهانه اقتضای ترویج آن را می نمود. مانند رواج دامن های کوتاه و کوچک با لرینها آورده می شد در اندرونی استفاده می کردند و در…

بروز شده : پنجشنبه 30 دی 1400
لینک دوستان