پایگاه اینترنتی فانکیوسکشرایط استخدام: از طریق برگزاری آزمون كتبی و یا مصاحبه عمومی، تخصصی و سنجش سلامت به صورت قراردادی استخدام کارشناس حسابرسی داخلی مقطع تحصیلی : لیسانس و یا فوق لیسانسحداکثر سن : 30 سال حداقل سابق

بروز شده : دوشنبه 07 اسفند 1402
لینک دوستان