پایگاه اینترنتی فانکیوسککد شغلیعنوان شغلیشرایط احرازHRMمدیر منابع انسانیداشتن درجه کارشناسی/کارشناسی ارشد در رشته های مرتبطداشتن ۷ سال سابقه مدیریت در واحدهای صنعتی بزرگتوانایی طراحی نظام جبران خدمت مدیران و طرح های انگیزشی و پاداش و همراستاسازی برنامه های جبران خدمت با میزان تولید و فروش شرکتتوانایی طراحی و اداره ی نظام های مشارکت کارکنان و نظام های پیشنهادهای کارکنانتوانایی طراحی و مدیریت بر برنامه های تامین سلامت و رفاه کارکنانداشتن مهارت های ارائه مطلب، ارتباطات شفاهی و ارتباطات کتبیداشتن مهارت در بکارگیری نرم افزارها…

بروز شده : پنجشنبه 30 دی 1400
لینک دوستان