پایگاه اینترنتی فانکیوسکنابر این گزارش، آقایان غلامرضا صالحی از کاروان 39011 و غلامحسین پورسنایی از کاروان 17248 که پیش از این نام آنها در لیست مفقودی های حادثه جمرات آمده بود، به کاروان های خود بازگشتند.  

بروز شده : شنبه 19 آذر 1401