پایگاه اینترنتی فانکیوسکمحمد مهدی كوهی تحت تاثیر سریال ٥ كیلومتر تا بهشت كه در ماه رمضان سال ٩٠ از شبكه سوم سیما پخش شده بود، خودكشی كرده است. بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی در این باره گفته است: «با توجه به صدور قرار جلب دادرسی دادگاه كیفری درخصوص «محمدمهدی كوهی» آقای «علی اصغر پورمحمدی» مدیر شبكه سوم در بازپرسی دوم دادسرای جنایی، به قصد دادرسی حاضر و به اتهام تسبیب (مسبب بودن در حادثه به صورت غیر مستقیم) در قتل شبه عمد به نحو مشاركت تفهیم اتهام شد.  او ضمن ابراز تاثر و همدردی با بازماندگان آن مرحوم اظهار كرد:« هیچ…

بروز شده : دوشنبه 03 آبان 1400
لینک دوستان