پایگاه اینترنتی فانکیوسککد شناساییعنوان  شغلرشته تحصیلیتجربه و سوابق کاری کاملا مرتبط۶۰۰مدیر منابع انسانیلیسانس یا فوق لیسانس منابع انسانی و سایر رشته های مرتبطحداقل ۵ سال۷۰۰کارشناس ارشد مدیریت استراتژیفوق لیسانس مدیریت استراتژی ،مدیریت اجراییحداقل ۵ سال۵۰۰مدیر تولیدلیسانس یا فوق لیسانس سرامیک ، مهندسی شیمی و سایر رشته ها ی مرتبطحداقل ۵ سالارسال رزومه با ذکر کد شناسایی هر انتخاب در قسمت موضوع ایمیل : hiwo.nf66@yahoo.com

بروز شده : پنجشنبه 30 دی 1400
لینک دوستان