پایگاه اینترنتی فانکیوسککد شناساییعنوان  شغلرشته تحصیلیتجربه و سوابق کاری کاملا مرتبط۶۰۰مدیر منابع انسانیلیسانس یا فوق لیسانس منابع انسانی و سایر رشته های مرتبطحداقل ۵ سال۷۰۰کارشناس ارشد مدیریت استراتژیفوق لیسانس مدیریت

بروز شده : سه شنبه 09 خرداد 1402
لینک دوستان