پایگاه اینترنتی فانکیوسکپوریا شکیبایی فرزند خسرو شکیبایی درباره آغاز فعالیت سینمایی اش و چگونگی همکاری با عوامل فیلم «باز باران» و موسسه ای با همین نام گفته است: باز بارانی ها به سراغ من آمدند و برایم حالی خوب به سوغات

بروز شده : شنبه 11 تیر 1401
لینک دوستان