پایگاه اینترنتی فانکیوسکبه گفته متیو نوورثی یکی از محققان این پروژه این سیاره فاصله زیادی با ما دارد و به همین دلیل امکان مطالعه مستقیم حلقه های آن وجود ندارد.او در ادامه می افزاید: این سیاره بسیار بزرگتر از مشتری یا زحل ا

بروز شده : یکشنبه 06 فروردین 1402
لینک دوستان