پایگاه اینترنتی فانکیوسکرنگین کمان مصنوعی که Plexus No.35 نام دارد، به طور خاص برای گالری بزرگ موزه هنر تولدو در اوهایو ساخته شده است.اما این طیف جذاب و فریبنده از انعکاس نور ایجاد نشده بلکه نتیجه استفاده از هزاران رشته

بروز شده : یکشنبه 06 خرداد 1403
لینک دوستان