پایگاه اینترنتی فانکیوسکویژگی های نرم افزار Cool Battery Saver :تستی جامع برای رفع مشکلات مختلف باتریبهینه سازی بخش های مختلف دستگاه برای کاهش مصرفلیست کردن برنامه ها با نمایش میزان شارژ مصرفیاعمال تغییراتی کم نظیر برای به ح

بروز شده : شنبه 19 آذر 1401
لینک دوستان