پایگاه اینترنتی فانکیوسک چرا اتفاق می افتد؟ معده دارای دو دریچه یا اسفنکتر می باشد دریچه ی ابتدایی که به نحوی دریچه تحتانی مری است (LES : Lower Esophagus Sphincter) که با باز شدن آن غذا وارد معده می شود و سپس با بسته شدن

بروز شده : پنجشنبه 14 مهر 1401
لینک دوستان