پایگاه اینترنتی فانکیوسکسمتتحصیلاتسابقه و تجربه کاریمهارتسن و جنسیترئیس امور مالیحداقل لیسانس حسابداری و رشته های مرتبطحداقل ۱۰ سال مرتبطکار با نرم افزار همکاران سیستم یا نسل جدید راهکارانمدر / حداقل ۳۰ سالکارشناس واحد فروشحداقل لیسانس مکانیک یا رشته های وابستهحداقل ۵ سال مرتبط با صادرات قطعات خودرو و فروش داخلیآشنا به زبان انگلیسی تسلط کامل به مکالمه و برقرارب ارتباطات خارجیمرد یا زنکارشناس تامین (خرید)حداقل لیسانس مکانیکحداقل ۵ سال مرتبط با تامین خارجی و خرید داخلی در ارتباط با صنعت خودروآشنا به زبان انگلیسی / دارای…

بروز شده : دوشنبه 05 مهر 1400
لینک دوستان