پایگاه اینترنتی فانکیوسکسمتتحصیلاتسابقه و تجربه کاریمهارتسن و جنسیترئیس امور مالیحداقل لیسانس حسابداری و رشته های مرتبطحداقل ۱۰ سال مرتبطکار با نرم افزار همکاران سیستم یا نسل جدید راهکارانمدر / حداقل ۳۰ سالکارشناس واحد فروشح

بروز شده : یکشنبه 16 بهمن 1401
لینک دوستان