پایگاه اینترنتی فانکیوسکداوطلبین می بایست دارای حداقل شرایط ذیل باشند:    تابعیت ایران و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران    نداشتن منع قانونی از نظر خدمت نظام وظیفه عمومی و عدم معافیت پزش

بروز شده : یکشنبه 06 فروردین 1402
لینک دوستان