پایگاه اینترنتی فانکیوسکداوطلبین می بایست دارای حداقل شرایط ذیل باشند:    تابعیت ایران و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران    نداشتن منع قانونی از نظر خدمت نظام وظیفه عمومی و عدم معافیت پزش

بروز شده : دوشنبه 07 اسفند 1402
لینک دوستان