پایگاه اینترنتی فانکیوسکداوطلبین می بایست دارای حداقل شرایط ذیل باشند:    تابعیت ایران و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران    نداشتن منع قانونی از نظر خدمت نظام وظیفه عمومی و عدم معافیت پزشکی آقایان    معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی کشور    تندرستی و توانایی جسمانی و روانی برای انجام کار (در بانک) به تشخیص بانک    عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان    عدم سوء پیشینه کیفری    عدم اشتهار به سوء رفتار و اخلاق در…

بروز شده : پنجشنبه 30 دی 1400
لینک دوستان