پایگاه اینترنتی فانکیوسکبسیاری از ما، به نکات پنهانی که درون پرنده های آهنین وجود دارند، بی توجه هستیم و تنها به پرواز و سفر خود فکر می کنیم. سازندگان هواپیما باید وسیله را برای مواجهه با شرایط پیچیده مهیا سازند و مسائل م

بروز شده : یکشنبه 06 خرداد 1403
لینک دوستان