پایگاه اینترنتی فانکیوسکتاریخ نمونه‌های زیادی در اختیار ما قرار می‌دهد. بعنوان مثال، چارلز داروین بسیار تنبل بود. معلمان و والدینش از آموختن ریاضی و دستور زبان به او رنج می‌بردند. گاهی بین ساعات کلاس می‌خوابید. حتی وقتی

بروز شده : پنجشنبه 30 فروردین 1403
لینک دوستان