پایگاه اینترنتی فانکیوسک برخی شهروندان مناطق زنجان و قزوین و همدان از مشاهده یک شی ء نورانی در آسمان که به زمین برخورد کرده است خبر دادند. در آخرین ساعات روز پنجشنبه خبر برخورد یک شیء نورانی در استان قزوین دست به د

بروز شده : پنجشنبه 10 آذر 1401
لینک دوستان