پایگاه اینترنتی فانکیوسکبه‌تازگی نیز مورد بسیار عجیبی از شپش در ابرو و مژه گزارش‌شده که در سراسر پیشانی فرد مبتلا در هم می‌لولیدند و بعضاً سقوط می‌کردند!     مشکلی که درباره هجوم شپش‌ها وجود دارد، دشوار

بروز شده : شنبه 08 بهمن 1401
لینک دوستان