پایگاه اینترنتی فانکیوسکردیفعنوان شغلمیزان تحصیلاترشته تحصیلیشرایط احرازسابقه مورد نیازجنسیتمحل خدمت۱نیروی مهندسیلیسانسپلیمربا سابقه کاریحداقل ۱ سال سابقهمردکارخانه حومه کرج۲کارشناس حسابداریلیسانسحسابداریمسلط به نرم افزارهای

بروز شده : پنجشنبه 17 آذر 1401
لینک دوستان