پایگاه اینترنتی فانکیوسکردیف عنوان شغل شرایط ۱ مهندس عمران دارای حداقل ۱۵ سال سابقه کار ، در پروژه مرتبط جهت سمت رئیس کارگاه ۲ مهندس عمران دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار درپروژه مرتبط جهت سرپرست دفتر فنی ۳ مهندس عمران دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار درپروژه مرتبط جهت سرپرست واحد اجرا ۴ مهندس عمران دارای حداقل ۷ سال سابقه کار درپروژه مرتبط به عنوان کارشناس مسئول کنتر ل کیفیت ۵ مهندس عمران دارای حداقل ۵ سال سابقه کار درپروژه مرتبط به عنوان کارشناس مسئول کنترل پروژه ۶ کارشناس ایمنی صنعتی یا بهداشت حرفه ای دارای حداقل ۵ سال سابقه…

بروز شده : پنجشنبه 30 دی 1400
لینک دوستان