پایگاه اینترنتی فانکیوسکمواردی که ممکن است باعث افزایش مصرف سوخت شوند در زیر آمده اند.١- تنظیم نبودن موتور٢-خاموش نکردن خودرو زمانی که توقف کرده اید.٣- استفاده از روغن موتوری که اصطکاک را بین قطعات موتور کاهش نمی دهد.٤- بد کار کردن سنسور اکسیژن و فیلتر هوا٥-همیشه روشن نگه داشتن سیستم تهویه خودرو٦-احتراق ناقص و یا عملکرد ضعیف شمع ها٧-مسدود شدن فیلتر سوخت٨- کیفیت ضعیف سوخت٩-هم تراز نبودن چرخ ها١٠- درست کار نکردن پیستون های ترمز١١-عادات بد رانندگی١٢-رانندگی با سرعت بالا١٣-مشکلات سیستم پاشش سوخت مربوط به موتور١٤-گرم کردن موتور…

بروز شده : چهارشنبه 28 مهر 1400
لینک دوستان