پایگاه اینترنتی فانکیوسکمواردی که ممکن است باعث افزایش مصرف سوخت شوند در زیر آمده اند.١- تنظیم نبودن موتور٢-خاموش نکردن خودرو زمانی که توقف کرده اید.٣- استفاده از روغن موتوری که اصطکاک را بین قطعات موتور کاهش نمی دهد.٤- بد ک

بروز شده : پنجشنبه 30 فروردین 1403
لینک دوستان