پایگاه اینترنتی فانکیوسکعلاقمندان با ارایه رزومه به دفتر معاونت پژوهشی مراجعه و یا تقاضای خود را همراه با رزومه تحصیلی و کاری به آدرس m.saki@aut.ac.ir تا روز چهارشنبه 7 بهمن 94 ارسال نمایند.

بروز شده : یکشنبه 16 بهمن 1401
لینک دوستان