پایگاه اینترنتی فانکیوسک1-در یک رابطه، هر یک از دو طرف که کمتر عاشق باشد، بیشترین کنترل را بر رابطه دارد. ۲-روابط موفق با یافتن یک فرد مناسب و شایسته آغاز نمیشوند، بلکه با مناسب و شایسته بودن خود فرد آغاز میشوند. ۳

بروز شده : سه شنبه 09 خرداد 1402
لینک دوستان