پایگاه اینترنتی فانکیوسکمحمد حسین عزیزی رییس انجمن صنایع غذایی خوردن توت سبب کاهش فرایندهای التهابی در بدن می شود و هنگامی که ماده ای مضر بدن را تحریک می کند تلاشی از جانب بدن شروع می شود تا آن را ازمیان ببرد و این تلاش

بروز شده : پنجشنبه 16 تیر 1401
لینک دوستان